Våre fagkomiteer

Publisert 25.09.2015

Komiteene er Norsk Bergindustris kompetansebank og en bærebjelke i foreningens arbeid

Henrik Bager, styreleder

Komiteene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. Våre 10 fagkomiteer består av representanter for medlemsbedriftene med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmiljøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved bergindustriens. Samtidig sikrer det merverdi for medlemmene å kunne møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. Hver komite har en fadder i styret som følger det enkelte fagområde ekstra nøye. 

For å se sammensetning av komitemedlemmer trykk på overskriften på hver komite.

HMS-komite 

Mandat: styrets rådgiver i spørsmål om hvordan skadefrekvens, sykefravær, yrkessykdommer og uønskede hendelser i bergindustrien kan begrenses

HMS-komiteen ledes av Roy Eia fra Titania. Blant annet arrangerer komiteen de årlige HMS-dagene der relevante sider ved bransjens HMS-arbeid diskuteres. Dette er et bredt fagfelt med svært mange innfallsvinkler, og en viktig arena for et tema som er svært viktig for hele industrien.

 

Ytre Miljø-komite

Mandat: styrets rådgiver i spørsmål om implementering av miljøregelverk og vedrørende balanse mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar

Ytre Miljø-komite ledes av Jan-Olav Ryan fra Franzefoss Minerals. Komiteen arbeider med alle former for ytre miljø, bortsett fra deponispørsmål. Temaer som støy- og støvreduksjon, bevaring og utvikling av biologisk mangfold, samt rammevilkår knyttet til miljøspørsmål er blant emnene som diskuteres i komiteen som også står bak den årlige miljøkonferansen hver høst.

 

Bergteknisk komite

Mandat: Styrets rådgiver i drøfting av tekniske problemstillinger for tilslagsleverandører til bygge- og anleggssektoren

Bergteknisk komite ledes av Børge Wigum som er ansatt i Norcem HeidelbergCement Group og som professor ved NTNU. Komiteen har hånd om temaer knyttet til produksjon og utvikling av pukk, grus, tilslag og andre byggeråstoffer. Komiteen er bidrar i tillegg til det årlige seminaret Stein i vei.

 

Natursteinskomiteen

Mandat: styrets rådgiver i drøfting av byggtekniske spørsmål naturstein, og belyse ulike rammebetingelser for naturstein, herunder markedsføring.

Natursteinskomiteen ledes av Petter Bye fra Oppdal Sten. Komiteen arbeider med tekniske, miljømessige og tekniske temaer som er relevante for natursteinsbransjen. I 2014 fikk komiteen også ansvar for spørsmål knyttet til gravstein. Komiteen bidrar i arbeidet med natursteinsarrangementer og fagdag for gravsteinesleverandører.

 

Leverandørenes arbeidskomite 

Mandat: Planlegge og gjennomføre leverandørprogram på de av Norsk Bergindustris arrangementer der dette er aktuelt. Leverandørenes styremedlem har ansvar for å avklare spørsmål hvor leverandørenes rolle i foreningen er berørt.

 

Kompetansekomiteen 

Mandat: styrets rådgiver i kompetansespørsmål av betydning for bergindustrien, herunder utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning. Koordinerende rolle knyttet til bransjens kunnskapsutvikling.

Moderne industri krever kontinuerlig kompetanseutvikling. Bergindustrien er avhengig av næringsrettet forskning og tett samarbeid med leverandører, høyskoler og universiteter for å møte morgendagens krav. Norsk Bergindustris kompteansekomite ledes av Kristin Huseby Hestnes fra Multiconsult. 

Arbeidsgruppen for deponering av mineralavfall 

Mandat: styrets rådgiver knyttet til deponering av mineralavfall – samt erfaringsutveksling om best praksis

Deponering av rest- og avgangsmasser er en nødvendighet i bergindustrien. Bedriftene er naturligvis opptatt av å begrense massene som skal deponeres så mye som mulig, samt at deponeringen foregår på best mulig måte for miljø og øvrige omgivelser. Noen deponerer under vann, andre på land. Deponiarbeidsgruppa deler erfaringer, bidrar i industriens internasjonale arbeid for å fremme de beste metodene og i forskning knyttet til deponispørsmål. 

Kommunikasjonskomiteen 

Mandat: Ressursgruppe for kommunikasjonsansvarlig for diskusjon rundt Norsk Bergindustris kommunikasjonsstrategi, herunder kommunikasjonstiltak

Kommunikasjonskomiteen bistår sekretariatet i arbeidet med å utvikle kommunikasjonstiltak som kan øke kunnskapen om den norske bergindustrien blant lokalsamfunn, myndigheter og opinion. Kommunikasjonskomiteen møtes ved behov, og komiteens leder holder løpende dialog med Norsk Bergindustris kommunikasjonsansvarlige. 

Drifts- og vedlikeholdsteknisk komite.

Mandat: Styrets rådgiver i drøfting av tekniske spørsmål, driftsmetoder, optimalt vedlikehold, utstyrsoptimalisering osv.

Komiteen behandler tekniske spørsmål på tvers av delbransjer og geografisk tilhørighet. Komiteen avholder i tillegg workshops på vegne av Norsk Bergindustri ute i bedriftene for å belyse utvalgte tekniske aspekter ved drift og vedlikehold. 

Valgkomiteen

Valgkomiteen leverer innstilling til generalforsamlingen når nye styremedlemmer skal velges i Norsk Bergindustri. Valgkomiteen ledes av tidligere styreleder Hanne Markussen Eek. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×